حمام ترک Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

حمام ترکی و مراسم مرتبط با آب


Ab-I Lal, Keyf-I Arz, Dü A-lem تنها چند مورد از رسوماتی هستند که شما را از استرس های روزانه دور می کنند. عاشقان و دوستداران حمام ترکی باید درمان Hamam-I Keyf را در حمام VIP ترکی، امتحان کنند.

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.