کافه ها - Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

کافه

لذّتی که به آن نیاز داشته و یا هرگز تصورش را نکرده اید، در بار های Ela Quality Resort Belek تجربه کنید. 12 بار که تعطیلات شما را با لذت بی پایان، فعالیت های شگفت انگیز، دی جی های محلی و خارجی و کوکتیل های الکلی و غیر الکلی، به تعطیلاتی فراموش نشدنی بدل می کنند.


Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.