رسپسیون کودک اورلند Q- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

پذیرش کودکان

از مهمانان جوان ما در بخش پذیرش کودکان Everland Q که دارای طراحی خاص است، استقبال می شود و آنها پس از ثبت نام ردّ پای خرس خوش یُمن Everland Q را تا کلوب کودکان Everland Q دنبال می کنند.

Join Ela Quality Club and be the first to hear about special offers.
Also get your %5 discount for direct booking!

Name

:

Surname

:

Tel.number

:

E-mail address

:

Password

:

Confirm the password

:
:
I have read Personal Data Protection Act (PDPA) “Clarification text”. I accept my data to be processed within this scope. I want to receive all electronic massages. I consent to relevant notifications.