حمام ترک Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

حمام ترکی و مراسم مرتبط با آب


Ab-I Lal, Keyf-I Arz, Dü A-lem تنها چند مورد از رسوماتی هستند که شما را از استرس های روزانه دور می کنند. عاشقان و دوستداران حمام ترکی باید درمان Hamam-I Keyf را در حمام VIP ترکی، امتحان کنند.