سالن اجتماعات اتتومان- Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

OTTOMANمراسم در ELA

OTTOMAN بازتابش فرهنگ امپراطوری عثمانی با یک معماری با شکوه در سالنهای OTTOMAN دیده خواهد شد. بهترین مشخصه سالن OTTOMAN مساحت 836 متر مربعی این سالن بدون حتی یک ستون است. ارتفاع سقف این سالن 4.74 متر است ک می تواند 500 نفر را برای مراسم جشن، 800 میهمان را با چیدمان آفقی تئاتر و 750 نفر را برای یک میهمانی در خود پذیرا باشد.  

سالن OTTOMAN می تواند به وسیله پارتیشن های جدا کننده ضد صدا و آکوستیک به 3 بخش مجزا تبدیل شود که در این صورت به 3 سالن تبدیل خواهد شد که می تواند پاسخگوی 3 نوع نیاز متفاوت باشد