دسترسی - Ela Quality Resort Hotel
نرخ ها و اتاق های موجود

مسیرهای دسترسی

از طریق فرودگاه ...

: دسترسی به روستای کادریه (Kadriye) از طریق ورود به جاده آلانیا از فرودگاه آنتالیا و چرخش به راست از چهارراه بلک (Belek) پس از مسافت تقریبی 20 کیلومتر انجام می پذیرد. پس از روستای کادریه ( تقیربا یک کیلومتر بعد ) به طرف چپ و جاده بلک تغییر مسیر داده میشود. پس از مسافت تقریبا 4-5 کیلومتر از چراغ راهنمائی مرکزی بلک ( از کنار مرکز پست، تلگراف و تلفن ) گردش به راست انجام میگیرد. با تعقیب راه از دو راه بعدی به طرف راست یعنی به طرف اسکله تغییر مسیر داده میشود. هتل الا کوالیتی ریسورت (Ela Quality Resort) در فاصله یک کیلومتری قرار دارد.

اطلاعات مربوط به مسافت ...

از طریق بلک (Belek) : از چراغ راهنمائی مرکزی بلک ( از کنار مرکز پست، تلگراف و تلفن ) گردش به راست انجام میگیرد. با تعقیب راه از دو راه بعدی به طرف راست یعنی به طرف اسکله تغییر مسیر داده میشود. هتل الا کوالیتی ریسورت (Ela Quality Resort) در فاصله یک کیلومتری قرار دارد.

مکان های مناسب جهت گردش و بازدید ...

فرودگاه آنتالیا : 25 کیلومتر
مرکز شهر آنتالیا : 35 کیلومتر
نزدیکترین مرکز مسکونی : بلک – 2 کیلومتر
نردیکترین بیمارستان : 7 کیلومتر